ขณะนี้ทีมงานกำลังปรับปรุงเว็บไซต์ (home backup)

  Reducing Inequality through Early Childhood Education in Thailand (RIECE Thailand)  

      Congratulations to Dusanee Kesavayuth
      and Vasileios Zikos for their recent
      publication

      "Price or Quantity? A New Irrelevance
       Result for Mixed Markets"
      Australian Economic Papers
      Vol. 55, No. 1, 2016; pp. 29-42.
                                                              READ MORE
     Congratulations to Pitsamorn Kilenthong
     for her recent publication
     "An Empirical Investigation of  Entrepreneurial
      Marketing Dimensions"

     journal of international marketing strategy,
     Vol. 3, No. 1, 2015; pp. 1-18.
                                                                              
      Congratulations to Wasinee Thammasiri
      for her recent publication
      "Multiple Restatements and Internal
      Control Weaknesses"
      Internal Auditing, 2015; pp. 34-39.

      Congratulations to Dusanee Kesavayuth
      and Vasileios Zikos for their recent
       publication

      “Endogenous R&D Networks among
      Upstream Firms"
      Managerial and Decision Economics,
      Vol. 37, No. 2, 2016; pp. 79-94.

                                                        READ MORE
                                                                                                       

  “Early Childhood Development is our responsibilities” David Weikart.
 
                                                                                                                                                  
 
    EVENTS    
    UTCC Economics Seminar RIPED Reading Group Other Activities
    Friday 5 February 2016 (10:30–12:00 am.)
at UTCC, Room 5504
Title: "TBA"
Speaker: Dr Daraneekorn Supanti
(Prince of Songkla University)
 
Friday 15 January 2016 (12:00–1:30 pm.)
at UTCC, Building 21, Conference room
Title: "TBA"
Speaker: Panita Surachaikulwattana

บทเรียนจากกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านช่วยเพิ่ม
การบริโภคแต่การให้เงินสนับสนุนโดยตรงแก่ครัวเรือน
มีประสิทธิภาพสูงกว่าการให้กู้ยืมผ่านกองทุนหมู่บ้าน

                                               อ่านรายละเอียดต่อ

   
                                                            [see more…]                                               [see more…]                                               [see more…]
   
    NEWS                                      
    15 ธันวาคม 2558
การประชุมโครงการพัฒนาองค์
ความรู้และนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย ณ ห้อง
ประชุม ตำหนักวังบางขุนพรหม
ธนาคารแห่งประเทศไทย
26-27 พฤศจิกายน 2558
อบรมการใช้งานโปรแกรม Stata
แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
22 สิงหาคม 2558
ต้อนรับทีมนักวิจัยจากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  4 สิงหาคม 2558
ต้อนรับ รศ.สรนิต ศิลธรรม
รองเลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)