PROJECTS

        
PROJECTS
            
   

 

Reducing Inequality through Early Childhood Education in Thailand: RIECE Thailand

โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (Reducing Inequality through Early Childhood Education: RIECE Thailand) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand) เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ James      J. Heckman นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล โครงการฯ นำเอากระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรไฮสโคปมาพัฒนาและส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 40 แห่งนำไปใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อออกแบบนโยบายด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กและเยาวชนไทย จนสามารถสร้างสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ในอนาคต | Visit the website

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
สถานะชุดโครงการในปัจจุบัน
1. โครงการ “ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม” (ระยะที่ 2)
2. โครงการ “การเปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทไทย”
3. โครงการ “การจัดทำฐานข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ำจากข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร”
4. โครงการ “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรของครัวเรือนในชนบท: บทเรียนจากข้อมูล Townsend Thai Data”
5. โครงการ “บทบาทของสภาพครัวเรือนต่อการพัฒนากำลังแรงงานในอนาคต”

 
 
 
 
   
   
   
 
   

Commitment Microsavings Field Experiment
โครงการเงินออมเพื่อปรับปรุงบ้านและที่อยู่อาศัย

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักสองประการคือ
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อการออม แรงจูงใจในการออม และรูปแบบการออมที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงบ้านและที่อยู่อาศัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยการให้ความรู้และให้เงินสมทบแก่ผู้เข้าร่วม ตามเงื่อนไขของโครงการ

 
 
 
   
   
 
   

Thai Enterprise Panel Survey: TEPS
โครงการสำรวจข้อมูลธุรกิจครัวเรือน

โครงการวิจัยนี้จัดทำโดย สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในแต่ละไตรมาส การรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้จะช่วยให้นักวิจัยสามารถเรียนรู้ปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของครัวเรือน โดยมุ่งเน้นการศึกษาเรื่องบทบาทฐานะทางการเงิน บทบาทของการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อของครัวเรือนเป็นสำคัญ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นอย่างยิ่ง โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ครัวเรือนเดิมๆติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งในพื้นที่ 6 จังหวัดประกอบไปด้วย ฉะเชิงเทรา ลพบุรี แพร่ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และสตูล