Other Activities

         Other Activities            
                 
           
   

ข้อเท็จจริงและมายาคติเกี่ยวกับการว่างงานและอัตราค่าจ้างของผู้จบปริญญาตรีและอาชีวศึกษาในประเทศไทย
ประเทศไทยมีผู้จบปริญญาตรีล้นตลาดและเงินเดือนต่ำกว่าผู้จบสายอาชีพจริงหรือ?

ภาวะการว่างงานของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 3 ปีแรกหลังจบการศึกษา และเมื่อจบการศึกษาเกิน 3 ปี ภาวะการว่างงานของผู้ที่จบการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและสายอาชีพแทบไม่ต่างกัน ในขณะที่ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนตามระยะเวลาหลังจบการศึกษาของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงกว่าค่าจ้างของผู้จบสายอาชีพในทุกช่วงเวลาหลังจบการศึกษา อ่านต่อ>>

    แรงจูงใจ (incentives) เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดว่าปัจเจกบุคคลจะตั้งใจหรือพยายามทำกิจกรรมใด ๆ มากน้อยเพียงใด ครูที่มีแรงจูงใจสูงกว่าย่อมตั้งใจสอนมากกว่าซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีความรู้น้อยกว่าก็เป็นได้ ดังนั้น การแก้ปัญหาคุณภาพของการศึกษาจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้กับครู หลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอีกหลักการหนึ่งคือ การแข่งขัน (competition) เป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แรงกดดันจากการแข่งขัน (competitive pressure) จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องดูแลเอาใจใส่ให้ครูมุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่ในการสอนอย่างสม่ำเสมอ ไม่เช่นนั้นสถานศึกษาอาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้ ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องสร้างระบบการตอบแทนครูที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถตอบแทนครูที่มีความตั้งใจและมีผลการสอนที่ดี เพราะการแข่งขันที่เข้มข้นอาจทำให้ครูย้ายไปสอนที่อื่นได้ ผลที่ตามมาก็คือ ครูจะมีแรงจูงใจในการสอน และจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  คำถามสำคัญก็คือ จะสร้างการแข่งขันในระบบการศึกษาได้อย่างไร? อ่านต่อ>>  

การจัดสรรเวลาเรียนของประเทศไทยเหมาะสมแล้วหรือยัง? การจัดสรรเวลาเรียนทั้งในแง่ปริมาณและแบบแผนของเวลามีผลต่อทักษะความรู้ของนักเรียนและคุณภาพการศึกษาโดยรวม  อ่านต่อ>>

 
     
 

ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคม: Townsend Thai Data

การจัดเก็บข้อมูลระดับครัวเรือนอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องนำไปสู่งานวิจัยที่ช่วยชี้แนะนโยบายเศรษฐกิจได้อย่างไร อ่านต่อ>>

 

บทเรียนจากกองทุนหมู่บ้าน

กองทุนหมู่บ้านช่วยเพิ่มการบริโภคแต่การให้เงินสนับสนุนโดยตรงแก่ครัวเรือน มีประสิทธิภาพสูงกว่าการให้กู้ยืมผ่านกองทุนหมู่บ้าน

วีระชาติ กิเลนทอง | กิตติพงษ์ เรือนทิพย์

 

ขอแสดงความยินดี

คุณกิตติพงษ์ เรือนทิพย์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการเศรษฐทัศน์ การประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558

   
               
           
           
           
           
           
           
   

Research Institute for Policy Evaluation & Design: RIPED
would like to congratulate Associate Professor Dr. Chiradet Ousawat for his new appointment as a committee member for the board of The Bank of Thailand.