Other Activities

         Other Activities            
                 
    aBRIDGEd_2017_005-1        
    การพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและสร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันได้ งานวิจัยในอดีตชี้ให้เห็นว่า การลงทุนในเด็กปฐมวัยมีความคุ้มค่าอย่างยิ่ง เช่น อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนของโครงการ Perry Preschool ที่ใช้หลักสูตรไฮสโคป (HighScope) มีค่าสูงถึง 7 ต่อ 1 ในขณะที่โครงการ ABC ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านเกมส์ที่สร้างมาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กก็มีผลประโยชน์ต่อต้นทุนสูงถึง 2.5 ต่อ 1 การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการสร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป ซึ่งจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรส่วนใหญ่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและช่วยให้เกิดเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในที่สุด อย่างไรก็ตาม นโยบายสาธารณะส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบสนองต่อความจำเป็นทั้งสองส่วนได้พร้อมกัน กล่าวคือ นโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตส่วนใหญ่มักจะนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคมที่มากขึ้น เช่น นโยบายการเก็บภาษีแบบคงที่ (flat tax) ในทางกลับกัน นโยบายสาธารณะที่มุ่งแก้ปัญหาความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพด้านการผลิตอาจนำไปสู่ปัญหาภาระทางการคลังของประเทศชาติอย่างมหาศาล เช่น โครงการรับจำนำข้าว เป็นต้น อ่านต่อ>>     ข้อเท็จจริงและมายาคติเกี่ยวกับการว่างงานและอัตราค่าจ้างของผู้จบปริญญาตรีและอาชีวศึกษาในประเทศไทย
ประเทศไทยมีผู้จบปริญญาตรีล้นตลาดและเงินเดือนต่ำกว่าผู้จบสายอาชีพจริงหรือ?ภาวะการว่างงานของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 3 ปีแรกหลังจบการศึกษา และเมื่อจบการศึกษาเกิน 3 ปี ภาวะการว่างงานของผู้ที่จบการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและสายอาชีพแทบไม่ต่างกัน ในขณะที่ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนตามระยะเวลาหลังจบการศึกษาของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงกว่าค่าจ้างของผู้จบสายอาชีพในทุกช่วงเวลาหลังจบการศึกษา อ่านต่อ>>
     

แรงจูงใจ (incentives) เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดว่าปัจเจกบุคคลจะตั้งใจหรือพยายามทำกิจกรรมใด ๆ มากน้อยเพียงใด ครูที่มีแรงจูงใจสูงกว่าย่อมตั้งใจสอนมากกว่าซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีความรู้น้อยกว่าก็เป็นได้ ดังนั้น การแก้ปัญหาคุณภาพของการศึกษาจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้กับครู หลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอีกหลักการหนึ่งคือ การแข่งขัน (competition) เป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แรงกดดันจากการแข่งขัน (competitive pressure) จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องดูแลเอาใจใส่ให้ครูมุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่ในการสอนอย่างสม่ำเสมอ ไม่เช่นนั้นสถานศึกษาอาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้ ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องสร้างระบบการตอบแทนครูที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถตอบแทนครูที่มีความตั้งใจและมีผลการสอนที่ดี เพราะการแข่งขันที่เข้มข้นอาจทำให้ครูย้ายไปสอนที่อื่นได้ ผลที่ตามมาก็คือ ครูจะมีแรงจูงใจในการสอน และจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  คำถามสำคัญก็คือ จะสร้างการแข่งขันในระบบการศึกษาได้อย่างไร? อ่านต่อ>>

 
     
  การจัดสรรเวลาเรียนของประเทศไทยเหมาะสมแล้วหรือยัง? การจัดสรรเวลาเรียนทั้งในแง่ปริมาณและแบบแผนของเวลามีผลต่อทักษะความรู้ของนักเรียนและคุณภาพการศึกษาโดยรวม  อ่านต่อ>>   ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคม: Townsend Thai Data  

การจัดเก็บข้อมูลระดับครัวเรือนอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องนำไปสู่งานวิจัยที่ช่วยชี้แนะนโยบายเศรษฐกิจได้อย่างไร อ่านต่อ>>

  บทเรียนจากกองทุนหมู่บ้าน  

กองทุนหมู่บ้านช่วยเพิ่มการบริโภคแต่การให้เงินสนับสนุนโดยตรงแก่ครัวเรือน มีประสิทธิภาพสูงกว่าการให้กู้ยืมผ่านกองทุนหมู่บ้าน

วีระชาติ กิเลนทอง | กิตติพงษ์ เรือนทิพย์

   
               
           
           
           
           
           
           
    ขอแสดงความยินดี  

คุณกิตติพงษ์ เรือนทิพย์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการเศรษฐทัศน์ การประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558

 

     Research Institute for Policy Evaluation & Design: RIPED
would like to congratulate Associate Professor Dr. Chiradet Ousawat for his new appointment as a committee member for the board of The Bank of Thailand.