Data Request

Request SET Data
หนังสือขอใช้ข้อมูล
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
           
            เลขที่ : SET_FEDR0026
            วันที่ : 14-04-2021 
  หนังสือขอใช้ข้อมูลนี้ขอโดย   ชื่อ นามสกุล
  คณะ/หน่วยงาน (ฝ่าย/สำนัก/ศูนย์/กอง)  
  รหัสนักศึกษา (สำหรับนักศึกษา)  
  ที่อยู่  
     
  เบอร์โทรศัพท์     E-mail     
         
  วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล          
  1.   บริการแบบไม่มีค่าธรรมเนียม      
          ต้องการขอ Username และ Password เพื่อเข้าถึง Database โดยใช้ SQL  
  2.   บริการแบบมีค่าธรรมเนียม      
          ต้องการข้อมูล SET SMART ที่ไม่มีการจัดการข้อมูลเพิ่มเติม จากตารางดังต่อไปนี้ (ค่าธรรมเนียมตารางละ 1,500 บาท)
               1.      
               2.      
               3.      
          ต้องการข้อมูลอัตราผลตอบแทนรายหุ้น  (FEDR Return)(ค่าธรรมเนียมครั้งละ 3,000 บาท)
              Stata (.dta)  
              Text (.txt)  
  เพื่อนำไปใช้ในการทำโครงการ (ชื่อโครงการ)    
  อื่นๆ (โปรดระบุ)    
  ชื่อผู้ประสานงาน        
  เบอร์โทรศัพท์          

    ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ขอใช้ข้อมูล    
         
    ข้อ 1 หน้าที่ของผู้ขอใช้ข้อมูล    
    เมื่อผู้ขอใช้ข้อมูลได้รับข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้ว ผู้ขอใช้ข้อมูลยินยอมผูกพันตนเป็น “ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาความลับของข้อมูล” มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด    
      1.1 ผู้ขอใช้ข้อมูลต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือขอใช้ข้อมูลนี้เท่านั้น    
      1.2 ผู้ขอใช้ข้อมูลต้องใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์สำหรับการจัดทำสถิติ วิเคราะห์ หรือวิจัย และผู้ใช้ข้อมูลจะต้องไม่นำข้อมูลไปหาประโยชน์ใดๆ นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือขอใช้ข้อมูลนี้เท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันฯ    
      1.3 ผู้ขอใช้ข้อมูลต้องทำการอ้างอิงถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดทำข้อมูลในทุกสื่อที่ทำการเผยแพร่    
      1.4 ผู้ขอใช้ข้อมูลต้องรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัดและต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลทั้งที่เกิดจากตนเองและผู้อื่น    
      1.5 ผู้ขอใช้ข้อมูลจะต้องระมัดระวังและปกป้องสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ปลอดพ้นจากการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการนำข้อมูลไปใช้ทั้งที่เกิดจากตนเองและผู้อื่น    
    ข้อ 2 ข้อห้ามของผู้ขอใช้ข้อมูล    
      ห้ามผู้ขอใช้ข้อมูลทำสำเนา ดัดแปลง ขาย ให้เช่า ให้ประโยชน์ อนุญาตหรือการกระทำใดๆ อันเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ขอรับบริการตามหนังสือขอใช้ข้อมูลนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่บุคคลอื่น หรือให้ผู้อื่นได้ข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันฯ    
    ข้อ 3 ความรับผิดชอบในความเสียหายของผู้ขอใช้ข้อมูล    
      ผู้ขอใช้ข้อมูลต้องรับผิด ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการรั่วไหลหรือมีผลกระทบด้านต่างๆ รวมทั้งความเสียหายใดๆ ทั้งที่เกิดจากตนเองและผู้อื่นนำข้อมูลไปใช้แต่เพียงผู้เดียว    
    ข้อ 4 ข้อมูลและผลงานวิจัย    
      4.1 ผู้ขอใช้ข้อมูลจะต้องเป็นพนักงานประจำ, พนักงานสัญญาจ้าง, นักศึกษา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเท่านั้น    
      4.2 ข้อมูลที่ผู้ขอใช้ข้อมูลได้รับจากสถาบันฯ ตามหนังสือขอใช้ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว    
      4.3 ผลงานการวิเคราะห์หรือผลงานการวิจัยต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลตามหนังสือขอใช้ข้อมูลนี้เป็นของผู้ขอใช้ข้อมูล  ทั้งนี้ผู้ขอใช้ข้อมูลยินยอมให้สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีสิทธิเข้าดูและใช้ประโยชน์ในผลงานดังกล่าวได้  โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้ข้อมูลทราบ    
      4.4 ผู้ขอใช้ข้อมูลจะต้องระบุข้อความขอบคุณ “ขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำวิจัย/โครงการในครั้งนี้ และสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นผู้มีหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล” ในกิตติกรรมประกาศ    
      4.5 ผู้ขอใช้ข้อมูลจะต้องส่งรายงาน/ผลงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับที่นำข้อมูลไปใช้กลับมายังสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อทางสถาบันฯ จะนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
           
      หนังสือฉบับนี้ผู้ขอใช้ข้อมูลได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงนี้ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ    
     

ข้าพเจ้ายอมรับและยินดีปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้นทุกประการ