Data Request

Reguest FEDR
หนังสือขอใช้ข้อมูล
(Townsend Thai Data)
                 
                เลขที่ : FEDR0221 
                วันที่ : 14-04-2021 
  หนังสือขอใช้ข้อมูลนี้ขอโดย ชื่อ   สกุล *
  คณะ/หน่วยงาน (ฝ่าย/สำนัก/ศูนย์/กอง)  
  รหัสนักศึกษา (สำหรับนักศึกษา)  
  ที่อยู่  
     
  เบอร์โทรศัพท์     E-mail    
  วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล (ผู้ขอใช้ข้อมูลมีความประสงค์ขอใช้ข้อมูล)      
  1.   เดือน/ปี -  
  2.   เดือน/ปี -  
  3.   เดือน/ปี -  
  4.   เดือน/ปี -  
      (ถ้าข้อมูลที่ต้องการมีจำนวนมาก สามารถแนบรายชื่อข้อมูลท้ายหนังสือขอใช้ข้อมูล)
  เพื่อนำไปใช้ในการทำโครงการ (ชื่อโครงการ)    
  อื่นๆ (โปรดระบุ)    
  ชื่อผู้ประสานงาน        
  เบอร์โทรศัพท์          

    ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ขอใช้ข้อมูล    
         
    ข้อ 1 หน้าที่ของผู้ขอใช้ข้อมูล    
    เมื่อผู้ขอใช้ข้อมูลได้รับข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้ว ผู้ขอใช้ข้อมูลยินยอมผูกพันตนเป็น “ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาความลับของข้อมูล” มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด    
      1.1 ผู้ขอใช้ข้อมูลต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือขอใช้ข้อมูลนี้เท่านั้น    
      1.2 ผู้ขอใช้ข้อมูลต้องใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์สำหรับการจัดทำสถิติ วิเคราะห์ หรือวิจัย และผู้ใช้ข้อมูลจะต้องไม่นำข้อมูลไปหาประโยชน์ใดๆ นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือขอใช้ข้อมูลนี้เท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันฯ    
      1.3 ผู้ขอใช้ข้อมูลต้องทำการอ้างอิงถึง Townsend Thai Data และสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดทำข้อมูลในทุกสื่อที่ทำการเผยแพร่    
      1.4 ผู้ขอใช้ข้อมูลต้องรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัดและต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลทั้งที่เกิดจากตนเองและผู้อื่น    
      1.5 ผู้ขอใช้ข้อมูลจะต้องระมัดระวังและปกป้องสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ปลอดพ้นจากการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการนำข้อมูลไปใช้ทั้งที่เกิดจากตนเองและผู้อื่น    
    ข้อ 2 ข้อห้ามของผู้ขอใช้ข้อมูล    
      ห้ามผู้ขอใช้ข้อมูลทำสำเนา ดัดแปลง ขาย ให้เช่า ให้ประโยชน์ อนุญาตหรือการกระทำใดๆ อันเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ขอรับบริการตามหนังสือขอใช้ข้อมูลนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่บุคคลอื่น หรือให้ผู้อื่นได้ข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันฯ    
    ข้อ 3 ความรับผิดชอบในความเสียหายของผู้ขอใช้ข้อมูล    
      ผู้ขอใช้ข้อมูลต้องรับผิด ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการรั่วไหลหรือมีผลกระทบด้านต่างๆ รวมทั้งความเสียหายใดๆ ทั้งที่เกิดจากตนเองและผู้อื่นนำข้อมูลไปใช้แต่เพียงผู้เดียว    
    ข้อ 4 ข้อมูลและผลงานวิจัย    
      4.1 ข้อมูลที่ผู้ขอใช้ข้อมูลได้รับจากสถาบันฯ ตามหนังสือขอใช้ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Townsend Thai Data และสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    
      4.2 ผลงานการวิเคราะห์หรือผลงานการวิจัยต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลตามหนังสือขอใช้ข้อมูลนี้เป็นของผู้ขอใช้ข้อมูล  ทั้งนี้ผู้ขอใช้ข้อมูลยินยอมให้สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีสิทธิเข้าดูและใช้ประโยชน์ในผลงานดังกล่าวได้  โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้ข้อมูลทราบ    
      4.3 ผู้ขอใช้ข้อมูลจะต้องระบุข้อความขอบคุณ “ขอขอบคุณ Townsend Thai Data และสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่อนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำวิจัย/โครงการในครั้งนี้ในกิตติกรรมประกาศ    
      4.4ผู้ขอใช้ข้อมูลจะต้องส่งรายงาน/ผลงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับที่นำข้อมูลไปใช้กลับมายังสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    
           
    หมายเหตุ    
      1. ข้อมูลที่ผู้ขอใช้ข้อมูลได้รับจากสถาบันฯ ตามหนังสือขอใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Stata (.dta) เท่านั้น หากผู้ขอใช้ข้อมูลมีความประสงค์จะขอใช้ข้อมูลในรูปแบบไฟล์อื่นๆ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันฯ    
      2. หากผู้ขอใช้ข้อมูลได้รับข้อมูลตามที่ระบุในข้อ 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันฯ ทางสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น    
           
      หนังสือฉบับนี้ผู้ขอใช้ข้อมูลได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงนี้ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ    
     

    ข้าพเจ้ายอมรับและยินดีปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้นทุกประการ