AGC

 

AGC: สำมะโนการเกษตร       Data Request
         ประเทศไทยมีการจัดทําสํามะโนการเกษตรมาแล้ว 5 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493 ต่อมาใน พ.ศ. 2506, 2521, 2536 และ 2546 เพื่อให้มีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร สําหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ และสามารถนําไปใช้ในการกําหนดนโยบายติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่แนะนําให้ทุกประเทศจัดทําสํามะโนการเกษตรทุก 10 ปี สํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ในการจัดทําโครงการสํามะโนทุกด้าน จึงได้กําหนดที่จะจัดทําสํามะโนการเกษตรครั้งที่ 6 ขึ้นในปี 2556 โดยครั้งนี้การทำสำมะโนการเกษตรได้ขยายขอบข่ายการทำการเกษตรครอบคลุมถึงการทำนาเกลือสมุทรตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 มีนาคม 2554  เรื่องการเกษตรกรรมให้รวมถึงการทำนาเกลือสมุทร และได้ผนวกข้อถามการทำประมงน้ำจืด การทำประมงทะเล และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (รวมเพาะพันธุ์) ไว้ในแบบนับจดด้วย
   
  วัตถุประสงค์
         1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ได้แก่จํานวนผู้ถือครอง และเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ําจืด การทํานาเกลือสมุทร การใช้ประโยชน์ในที่ถือครอง การถือครองที่ดินเนื้อที่เพาะปลูกพืช เนื้อที่ทํานาเกลือสมุทร และเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ําจืดจํานวนการเลี้ยงปศุสัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้เครื่องจักรเครื่องมือเพื่อการเกษตร และกําลังแรงงานที่ใช้ในการเกษตร เป็นต้น
         2) เพื่อให้มีข้อมูลดังกล่าวในระดับพื้นที่ย่อย (ระดับหมู่บ้าน) สําหรับใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นต่อไป
         3) เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นกรอบในการเลือกตัวอย่าง สําหรับการสํารวจในรายละเอียดเกี่ยวกับการเกษตร การทําประมงทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
         4) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
   
  ขอบข่ายและคุ้มรวมของการสํารวจ
         ผู้ถือครองทําการเกษตรที่จะถูกเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ ผู้ถือครองทําการเกษตรที่ทําการเพาะปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดและทํานาเกลือสมุทร ทุกคนในทุกท้องที่ทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการนี้ได้ใช้วิธี “Closed Segment Concept” ในระดับจังหวัด กล่าวคือ ผูถือครองทําการเกษตรจะถูกนับจดและแจงนับในจังหวัดที่มีการทําการเกษตรเท่านั้น
   
  ระเบียบวิธีและการดำเนินงานสำรวจ
          การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดําเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2556 โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ 20,000 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานแจงนับ (อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม.) 15,000 คนเจ้าหน้าที่วิชาการ (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจําตําบล) 3,000 คน และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 2,000 คน ออกไปสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนทุกครัวเรือน (การนับจด) เพื่อหาผู้ถือครองทําการเกษตร แล้วทําการสัมภาษณ์ในรายละเอียดของการทําการเกษตร (การแจงนับ) ต่อไป
   
  ข้อมูลให้บริการปี พ.ศ. 2546
 
 
Years (B.E.)Years (A.D.)Data DictionaryQuestionnaire
2546 2003downloaddownload
  หากท่านต้องการขอข้อมูล กรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์   คลิ๊ก