CSLCS

 

CSLCS: ภาวะการครองชีพข้าราชการพลเรือน       Data Request
         สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการสำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2532 ตามคำขอของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายของรัฐเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น ต่อมาในปี 2534 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ขอให้สำนักงานสถิติแห่งชาติทำการสำรวจอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่ได้มีการปรับใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการบัญชี ข. เมื่อ 1 เมษายน 2533 และได้เพิ่มข้อถามเกี่ยวกับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่ได้รับจากรัฐ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและทัศนคติของข้าราชการในด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ต่อมาได้มีการปรับใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการใหม่อีก 2 ครั้ง เมื่อ 1 เมษายน 2535 และ 1 ตุลาคม 2537 เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะการครองชีพและให้ทัดเทียมภาคเอกชนมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต่อเนื่อง สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการนี้เป็นประจำทุกระยะ 2 ปี (ปี 2546 ไม่ได้ทำการสำรวจ เลื่อนมาทำในปี 2547 แทน)
   
  วัตถุประสงค์
         เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวข้าราชการ ตลอดจนความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับสวัสดิการที่ข้าราชการได้รับจากรัฐ เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
   
  ขอบข่ายและคุ้มรวมของการสํารวจ
         การสำรวจนี้ คุ้มรวมเฉพาะข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 1-8 ทั่วประเทศ ไม่รวมข้าราชการส่วนท้องถินอัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ครู และข้าราชการการเมือง
   
  ระเบียบวิธีและการดำเนินงานสำรวจ
         แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Stratified Random Sampling โดยมี ตอนพิเศษ (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) และภาค เป็นสตราตัม รวมทั้งสิ้น 5 สตราตัม ข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นหน่วยตัวอย่าง
  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งพนักงานออกไปสัมภาษณ์ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ได้รับเลือกเป็นตัวอย่าง
  รายการข้อมูลที่เก็บรวบรวม
         –  ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ วุฒิการศึกษา เป็นต้น
       –  จำนวนสมาชิกในครอบครัว
       –  จำนวนผู้ที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู
       –  ประเภทของที่อยู่อาศัย และสภาพการอยู่อาศัย
       –  รายได้ และค่าใช้จ่ายของครอบครัว
       –  ภาวะหนี้สิน
       –  ทัศนคติเกี่ยวกับได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสวัสดิการ
   
  ข้อมูลให้บริการปี พ.ศ. 2540 – 2549
 
 
Years (B.E.)Years (A.D.)Data DictionaryQuestionnaire
25401997downloaddownload
25421999 download download
25442001 download download
25472004 download download
25492006 download download
  หากท่านต้องการขอข้อมูล กรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์   คลิ๊ก