HMS

 

HMS: การสำรวจอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก      Data Request
          การประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กเป็นการสร้างคุณค่าของสินค้าและก่อให้เกิดรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งทําให้ครัวเรือน/สถานประกอบการสามารถพึ่งพิงตนเองได้ จึงนับเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สํานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้จัดทําการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กทุก 2 ปี โดยเริ่มจัดทําครั้งแรกในปี พ.ศ. 2534 และครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนําไปใช้ส่งเสริม และพัฒนายกระดับจากการผลิตขนาดเล็กไปสู่การผลิตที่มีความรู้ความสามารถสร้างคุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้สามารถขยายการผลิตและแขงขันในภาคการผลิตต่อไป
   
  วัตถุประสงค์
         1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
       2) เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิต การจ้างงาน รายได้ และหนี้สินในการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
       3) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต่อเนื่อง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริมหรือพัฒนา การประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กให้ดีขึ้น
   
  ขอบข่ายและคุ้มรวมของการสํารวจ
         ครัวเรือน/สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กทั่วประเทศ (มีคนทํางานน้อยกว่า 10 คน) ที่ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อขาย
   
  ระเบียบวิธีและการดำเนินงานสำรวจ
         แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Stratified One – Stage Sampling โดยมีภาคเป็นสตราตัมชุมรุมอาคาร (ในเขตเทศบาล) และหมู่บ้าน (นอกเขตเทศบาล) เป็นหน่วยตัวอย่าง
   
  ข้อมูลให้บริการปี พ.ศ. 2542 – 2547
 
 
Years (B.E.)Years (A.D.)Data DictionaryQuestionnaire
25421999downloaddownload
25442001 download download
25472004 download download
  หากท่านต้องการขอข้อมูล กรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์   คลิ๊ก