HQMS

 

HQMS: การทำงานและการว่างงานของกำลังคนระดับกลางและระดับสูง   Data Request
          สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการโครงการสำรวจการทำงานและการว่างงานของกำลังคนระดับกลางและระดับสูงมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี             พ.ศ. 2518 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ เช่น
            1. ลักษณะทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษา
            2. การหางานทำของผู้สำเร็จการศึกษา
            3. อาชีพ อุตสาหกรรม ลักษณะงานที่ทำ รายได้ของผู้มีงานทำ
            4. สาเหตุที่ไม่ทำงาน และประเภทของงานที่ต้องการทำ
            5. ทัศนคติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการว่างงาน
            6. การศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
       ผลการสำรวจจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ตลอดจนการกำหนดนโยบายแรงงาน เป็นต้น
   
  วัตถุประสงค์
         เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญเกี่ยวกับการทำงาน และการว่าง งานของผู้สำเร็จการศึกษาทั้วประเทศ ตั้งแต่ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า จนถึงระดับปริญญาเอก หลังจากสำเร็จการศึกษามาแล้ว 1 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลเรื่องภาวะการมีงานทำ การว่างงาน ตลอดจนปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานที่ทำ และการหางานทำของผู้สำเร็จการศึกษา
   
  ขอบข่ายและคุ้มรวมของการสํารวจ
             คุ้มรวมของการสำรวจคือผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษา) จากสถาบัน การศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย ทั่วราชอาณาจักร ยกเว้นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
  ระเบียบวิธีและการดำเนินงานสำรวจ
         โครงการ นี้ใช้ระเบียบวิธีการสำรวจด้วยตัวอย่าง โดยแผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ Stratified Systematic Random Sampling โดยมีระดับการศึกษาเป็นสตราตัม รวมทั้งสิ้น 8 สตราตัม จากแต่ละ สตราตัมทำการเลือกหน่วยตัวอย่าง อย่างมีอิสระต่อกันด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ
       คาบเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีส่งแบบสอบถามไปให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ตกเป็นตัวอย่าง ทางไปรษณีย์ และให้ผู้ตกเป็นตัวอย่างส่งแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลแล้วคืนสำนักงานสถิติแห่งชาติทางไปรษณีย์เช่นกัน ระยะเวลาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี
       การรายงานผลการสำรวจ การประมวลผลใช้เวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน หลังจากได้รับแบบสอบถามคืนจากผู้สำเร็จการศึกษาที่ตกเป็นตัวอย่าง สำหรับรายงานผลการสำรวจจะแล้วเสร็จประมาณกลางปีถัดไปโดยเสนอผลรวมทั่วราชอาณาจักร
   
  ข้อมูลให้บริการปี พ.ศ. 2536 – 2545
 
 
Years (B.E.)Years (A.D.)Data DictionaryQuestionnaire
25361993 download download
25371994 download download
25381995 download download
25391996 download download
25401997 download download
25411998 download download.
25421999 download download
25432000 download download
25442001 download download
25452002 download download
  หากท่านต้องการขอข้อมูล กรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์   คลิ๊ก