HWS

 

HWS: การสำรวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ    Data Request
          สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดเก็บข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยในช่วงแรกได้ดําเนินการสํารวจทุกปีจนถึง พ.ศ. 2521 และตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2544 ได้ดําเนินการสํารวจทุก 5 ปี และสืบเนื่องจากรัฐบาลได้เริ่มดําเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 เป็นต้นมา ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอความร่วมมือจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ให้มีการดําเนินการสํารวจอนามัยและสวัสดิการทุกปี ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2550
   
  วัตถุประสงค์
         เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ภาวะการเจ็บป่วย การเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในการรับบริการด้านสาธารณสุข และการเข้าถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของประชากร การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุการเป็นโรคเบาหวาน การเป็นโรคความดันโลหิตสูงและมะเร็งในสตรี เป็นต้น
   
  ขอบข่ายและคุ้มรวมของการสํารวจ
         ประชากรที่อยู่ในคุ้มรวมของการสํารวจคร้ังนี้ได้แก่ บุคคลผู้อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
   
  ระเบียบวิธีและการดำเนินงานสำรวจ
        แผนการสุ่มตัวอย่าง
             ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน
             ตอนที่ 2 หลักประกันด้านสุขภาพ
             ตอนที่ 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข    
                         ก. ความเจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนก่อนวนสัมภาษณ์
                         ข. การเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์
                         ค. การรับบริการทันตกรรมระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์    
            ตอนที่ 4 การบาดเจ็บหรืออบุัติเหตุ
            ตอนที่ 5 การเป็นโรคเบาหวาน
            ตอนที่ 6 การเป็นโรคความดันโลหิตสูง
            ตอนที่ 7 การตรวจหามะเร็งเต้านม
            ตอนที่ 8 การตรวจหามะเร็งปากมดลูก
   
  ข้อมูลให้บริการปี พ.ศ. 2529 – 2554
 
 
Years (B.E.)Years (A.D.)Data DictionaryQuestionnaire
25291986 download download
25341991 download download
25391996 download download
25442001 download download
25462003 download
25472004 download
25482005 download download
25492006 download download
25502007 download download
25522009 download download
25542011 download download
  หากท่านต้องการขอข้อมูล กรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์   คลิ๊ก