LABND

 

LABND: การสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ    Data Request
          สํานักงานสถิติแห่งชาติ เล็งเห็นความจําเป็นด้านการสํารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ. 2551 เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการแรงงานและขาดแคลนแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆและใช้เป็นเครื่องชี้แนวโน้มการจ้างงานลักษณะความต้องการแรงงานในอนาคต อันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและพัฒนากําลังคนของประเทศ
   
  วัตถุประสงค์
         1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับความต้องการแรงงานและขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ
             – การขนส่งทางบก (ไม่รวมการขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่น ๆ ที่ไม่มีตารางเวลา ได้แก่ รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์สามล้อ รถจักรยานสามล้อ) และตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว
             – การก่อสร้าง
             – โรงพยาบาล
       2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรม สาขาอาชีพที่ต้องการ ระดับและสาขาของการศึกษา ตลอดจนคุณสมบัติของแรงงาน
       3) เพื่อนําข้อมูลความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานไปเป็นเครื่องชี้แนวโน้มภาวะการจ้างงาน ลักษณะความต้องการแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและพัฒนากําลังคนของประเทศ วางแผนการลงทุนวางแผนการศึกษา การให้บริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
   
  ขอบข่ายและคุ้มรวมของการสํารวจ
         สถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ทั่วประเทศ ที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities : ISIC Rev.3) ดังนี้
          – ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
          – อุตสาหกรรมการผลิต
   
  ระเบียบวิธีและการดำเนินงานสำรวจ
        แผนการสุ่มตัวอย่าง
            ได้แก่ ชื่อ/ที่ตั้งของสถานประกอบการ จํานวนคนทํางาน ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ความขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ ทักษะ/ฝีมือของแรงงาน ความช่วยเหลือจากภาครัฐ เป็นต้น
   
  ข้อมูลให้บริการปี พ.ศ. 2551
 
 
Years (B.E.)Years (A.D.)Data DictionaryQuestionnaire
25512008 download download
  หากท่านต้องการขอข้อมูล กรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์   คลิ๊ก