mis

     MIS: การสำรวจอุตสาหกรรมการผลิต Data Request
  ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมการผลิตเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการวางแผนการลงทุนของภาคเอกชน สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลสถิติสาขาต่าง ๆ ได้ทำการสำรวจอุตสาหกรรมการผลิตขึ้นเป็นประจำ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการผลิตตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลของทั้งภาครัฐและเอกชนเนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้มีข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการจัดทำแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้นำเสนอข้อมูลจำแนกตามขนาดของสถานประกอบการออกเป็น 6 กลุ่ม คือ สถานประกอบการที่มีคนทำงาน 1 – 15 คน 16 – 25 คน 26 – 30 คน 31 – 50 คน 51 – 200 คน และมากกว่า 200 คน เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแผนดังกล่าวได้
   
  วัตถุประสงค์
    สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำการสำรวจอุตสาหกรรมการผลิตประจำปี มาตั้งแต่ปี 2511 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต เช่น จำนวนสถานประกอบการจำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง และค่าจ้าง เงินเดือน มูลค่าซื้อวัตถุดิบและวัสดุประกอบในการผลิตมูลค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองและที่ซื้อมาจำหน่ายในสภาพเดิม ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบคงเหลือ รวมทั้งมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับภาครัฐใช้พิจารณาประกอบการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อเอกชนในการตัดสินใจลงทุนหรือขยายการผลิต
   
  ขอบข่ายและคุ้มรวมของการสํารวจ
  สถานประกอบการที่อยู่ในขอบข่ายการสำรวจนี้ ได้แก่ สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต (ประเภท D ตามการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล) โดยคุ้มรวมสถานประกอบการผลิตที่มีคนทำงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเฉพาะในท้องที่ที่มีรูปแบบการบริหารงานเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ
   
  ระเบียบวิธีและการดำเนินงานสำรวจ
  สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายการสำรวจ คือ สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีจำนวนคนทำงานในสถานประกอบการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ซึ่งกระจายอยู่ใน 64 ประเภทอุตสาหกรรม ( รหัส 4 หลัก )แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Stratified Systematic Sampling โดยมีกรุงเทพมหานครและภาคเป็นสตราตัม สถานประกอบการอุตสาหกรรม เป็นหน่วยตัวอย่าง
   
  ข้อมูลให้บริการปี พ.ศ. 2540 – 2555
 
 
Years (B.E.)Years (A.D.)Data Dictionary Questionnaire
25331990
25341991download download
25351992download download
25371994download download
25381995download download
25421999download download
25432000download download
25442001download download
25462003download download
  หากท่านต้องการขอข้อมูล กรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ คลิ๊ก