phc

     PHC: สำมะโนประชากรและเคหะ  Data Request
       การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรของประเทศในรูปของการทำสำมะโนประชากร จัดทำครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2452 และต่อมาใน พ.ศ. 2462 2472 2480 และ 2490 ซึ่งทั้ง 5 ครั้งนี้จัดทำโดยกระทรวงมหาดไทย  เรียกว่าสำรวจสำมะโนครัว  สำนักงานสถิติแห่งชาติรับผิดชอบและดำเนินการจัดทำ สำมะโนประชากร ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 โดยจัดทำครั้งแรก พ.ศ. 2503 และครั้งต่อมาจัดทำเมื่อ พ.ศ. 2513  2523  2533  2543  2553 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2513  สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการจัดทำสำมะโนเคหะไปพร้อมกับการทำสำมะโนประชากร เป็นต้นมา 
  PHC: สำมะโนประชากรและเคหะ จังหวัด บุรีรัมย์, ฉะเชิงเทรา, ศรีษะเกษ, ลพบุรี  Data Request
        การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรของประเทศในรูปของการทำสำมะโนประชากร ใน 5 จังหวัด ได้แก่  จังหวัด บุรีรัมย์, ฉะเชิงเทรา, ศรีษะเกษ, ลพบุรี  ซึ่งจัดทำครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2533-2543
   
  วัตถุประสงค์
    เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือน ณ ที่อยู่ปกติที่พบในวันสำมะโน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อการบริหาร  ใช้ในการวิเคราะห์วิจัยต่าง ๆ และใช้ในการคาดประมาณประชากรในอนาคต
   
  ขอบข่ายและคุ้มรวมของการสํารวจ
        1) ประชากรที่อยู่ในคุ้มรวม  ได้แก่
 
  • คนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในวันสำมะโน
  • คนที่มีสถานที่อยู่ปกติในประเทศไทยแต่วันสำมะโนได้ไปฝึกภาค  ซ้อมรบ  เดินเรือทะเล หรือไปต่างประเทศชั่วคราว
  • ข้าราชการฝ่ายพลเรือนและทหาร รวมทั้งคณะทูตของประเทศไทย พร้อมทั้งครอบครัว  ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ
  • บุคคลพลเรือนต่างด้าวที่มีสถานที่อยู่ปกติในประเทศไทย รือบุคคลพลเรือนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับถึงวันสำมะโน
       2) ประชากรที่ไม่อยู่ในคุ้มรวม  ได้แก่
 
  • เจ้าหน้าที่ทูตและทหารของต่างประเทศพร้อมทั้งครอบครัว ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย
  • บุคคลพลเรือนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่ถึง  3 เดือน  นับถึงวันสำมะโน
  • ผู้อพยพหรือผู้หลบหนีเข้าเมือง  ซึ่งอยู่ในค่ายอพยพที่รัฐบาลกำหนด
       3) คุ้มรวมเคหะ ได้แก่ สถานที่ใช้อยู่อาศัย (บ้าน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ทุกประเภท) ที่อยู่ในคุ้มรวมของการแจงนับประชากร
   
  ระเบียบวิธีและการดำเนินงานสำรวจ
  แผนการสุ่มตัวอย่าง
  ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 4 วิธี คือ
          1. การสัมภาษณ์โดยสำนักงานสนาม
        2. การทอดแบบ
        3. การให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
        4. การให้ข้อมูลทางโทรศัพทท์
  ข้อมูลให้บริการปี พ.ศ. 2523 – 2543  และ พ.ศ. 2540 – 2553 (บุรีรัมย์, ฉะเชิงเทรา, ศรีษะเกษ, ลพบุรี)
   
 
 
Years (B.E.)Years (A.D.)Data Dictionary Questionnaire
25401997Buriram Province
Chachoengsao Province
Sisaket Province
Lopburi Province
Download
25432000Buriram Province
Chachoengsao Province
Sisaket Province
Lopburi Province
Download
25532010Download
  หากท่านต้องการขอข้อมูล กรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ คลิ๊ก