ses

           SES: สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน Data Request
      สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนตั้งแต่ปี 2500 โดยจัดทำทุก 5 ปี แต่เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และสภาพทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง จึงได้กําหนดให้ทําการสํารวจทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี 2530 และจะจัดทําทุกปีตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป
   
  วัตถุประสงค์
         เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สําคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ โครงสร้างของสมาชิก
ในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความชวยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น
   
  ขอบข่ายและคุ้มรวมของการสํารวจ
  การสํารวจนี้คุ้มรวมครัวเรือนส่วนบุคคล ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล (ยกเว้น ครัวเรือนฑูต ผู้แทนต่างประเทศ และผู้อยู่อาศูัยในประเทศไทยชั่วคราว)
   
  ระเบียบวิธีและการดำเนินงานสำรวจ
  แผนการสุ่มตัวอย่าง
แบบสํารวจสมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน มีรายการข้อมูล ดังต่อไปนี้
      ตอนที่ 1 สมาชิกของครัวเรือน
      ตอนที่ 2 ลักษณะที่อยู่อาศัย
      ตอนที่ 3 ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ
      ตอนที่ 4 ค่าใช้จ่ายอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ
   
  ข้อมูลให้บริการปี พ.ศ. 2518 – 2556
 
 
Years (B.E.)Years (A.D.)Data Dictionary Questionnaire Additional Code
20181975download
25241981download
25291986downloaddownload
25311988downloaddownload
25331990downloaddownload
25351992downloaddownload
25371994downloaddownload
25391996downloaddownloaddownload
25411998downloaddownload
25421999downloaddownload
25432000downloaddownloaddownload
25442001downloaddownloaddownload
25452002downloaddownloaddownload
25472004downloaddownloaddownload
25492006downloaddownloaddownload
province code
25502007downloaddownloaddownload
province code
25512008downloaddownload
25522009downloaddownload
25532010downloaddownload
25542011downloaddownloaddownload
province code
couse for study
education code
enterprise code
industry code
occupation code
socio economic class code
25552012downloaddownload
25562013downloaddownload
  หากท่านต้องการขอข้อมูล กรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ คลิ๊ก