TMS

     TMS: การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร   Data Request
           สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้เริ่มดําเนินการสํารวจการยายถิ่นของประชากรครั้งแรกใน พ.ศ.2517 โดยทําการสํารวจเฉพาะการยายเข้าสู่
กรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี 2526-2533 ได้ขยายขอบข่ายการสํารวจเป็นการย้ายเข้าสู่จังหวัดที่อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และ บางจังหวัดในส่วนภูมิภาคซึ่งกําหนดให้เป็นเมืองหลักในการพัฒนา และตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน ได้ขยายขอบข่ายการสํารวจให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 
   
  วัตถุประสงค์
           เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของประชากร เพื่อให้มีข้อมูลสถิติในเรื่องดังกล่าว ใช้ประกอบในการกําหนดนโยบาย และ
จัดทําแผนเกี่ยวกับการกระจายตัวและการตั้งถิ่นฐานของประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาโครงการต่างๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการย้ายถิ่นของประชากร
   
  ขอบข่ายและคุ้มรวมของการสํารวจ
  ประชากรที่อยู่ในขอบข่ายการสํารวจ คือบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคล และครัวเรือนพิเศษ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ
  ระเบียบวิธีและการดำเนินงานสำรวจ
  แผนการสุ่มตัวอย่าง  
 

แผนการสุมตัวอยางที่ใช้เป็นแบบ Stratified Two – Stage Sampling โดยมีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเป็นสตราตัม ชุมรุมอาคาร (ในเขตเทศบาล) และหมู่บ้าน (นอกเขตเทศบาล) เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง ครัวเรือนสวนบุคคล และสมาชิกในครัวเรือนพิเศษ เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง

  การจัดสตราตัม กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดเป็นสตราตัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 76 สตราตัม และในแต่ละสตราตัม ได้ทําการแบ่งออกเป็น 2 สตราตัมย่อย ตามลักษณะการปกครองของกรมการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
  การเลือกตัวอย่างขั้นที่หนึ่งจากแต่ละสตราตัมย่อย หรือแต่ละเขตการปกครอง ได้ทําการเลือกชุมรุมอาคาร / หมู่บ้านตัวอย่าง อย่างอิสระต่อกัน โดยให้ความน่าจะเป็นในการเลือกเป็นปฏิภาคกับจํานวนครัวเรือนของชุมรุมอาคาร / หมู่บ้านนั้น ๆ ได้จํานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 5,796 ชุมรุมอาคาร / หมู่บ้าน จากทั้งสิ้นจํานวน 109,966 ชุมรุมอาคาร / หมูบ้าน ซึ่งกระจายไปตามภาค และเขตการปกครอง
  การเลือกตัวอย่างขั้นที่สอง ในขั้นนี้เป็นการเลือกครัวเรือนตัวอย่างจากครัวเรือนส่วนบุคคลทั้งสิ้นในบัญชีรายชื่อครัวเรือน ซึ่งได้จากการนับจดในแต่ละชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ โดยกําหนดขนาดตัวอย่างเป็น ดังนี้ คือ ในเขตเทศบาล : กําหนด 15 ครัวเรือนตัวอย่าง ต่อชุมรุมอาคาร นอกเขตเทศบาล : กําหนด 12 ครัวเรือนตัวอย่าง ต่อหมู่บ้าน ก่อนที่จะทําการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง ได้มีการจัดเรียงรายชื่อครัวเรือนส่วนบุคคลใหมตามขนาดครัวเรือน ซึ่งวัดด้วยจํานวนสมาชิกในครัวเรือน และประเภทครัวเรือนเชิงเศรษฐกิจ ในกรณีของครัวเรือนพิเศษ ในขั้นนี้เป็นการเลือกสมาชิกตัวอย่างจากครัวเรือนพิเศษทุกครัวเรือนในแต่ละชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบจํานวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างทั้งสิ้นที่ต้องทําการแจงนับ จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง
   
  ข้อมูลให้บริการปี พ.ศ. 2537 – 2554
   
 
 
Years (B.E.)Years (A.D.)Data Dictionary Questionnaire
25371994Download Download
25401997Download Download
25452002Download Download
25472004Download(q2)
Download(q4)
Download(q2)
Download(q4)
25482005Download Download
25492006Download Download
25502007Download Download
25512008Download Download
25522009Download Download
25542011Download Download
  หากท่านต้องการขอข้อมูล กรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ คลิ๊ก