โครงการสำรวจข้อมูล Townsend Thai Project         Data Request

   

โครงการ Townsend Thai Project เป็นโครงการที่ศาสตราจารย์ Robert M. Townsend ได้ริเริ่มดำเนินการในประเทศไทย โดยร่วมกับทีมนักวิจัย ซึ่งประกอบด้วยศาสตราจารย์ Anna Paulson จากมหาวิทยาลัย Northwestern ศาสตราจารย์ Michael Binford จากมหาวิทยาลัย Florida และศาสตราจารย์ Tae Joeng Lee จากมหาวิทยาลัย Yonse ประเทศเกาหลีใต้

   

เดิมทีโครงการ Townsend Thai Project มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำการประเมินบทบาทของสถาบันที่ไม่เป็นทางการ อาทิเช่น สถาบันครอบครัว ตลอดจนเครือข่ายชุมชน ว่ามีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยมีความอยู่ดีกินดีและมีสวัสดิการที่ดีได้อย่างไร นอกจากนั้นโครงการนี้ยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจรากฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในระดับจุลภาค และระดับมหภาคว่ามีความเชื่อมโยงกันมากน้อยเพียงใด และมีความเข้มแข็งพอที่จะรองรับผลจากการเกิดวิกฤติการณ์ในอนาคตได้หรือไม่ ทั้งนี้การสำรวจข้อมูลของโครงการ Townsend Thai Project ในครั้งแรกนั้น ไดใช้ชื่อว่า “Initial Survey” ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2540 โดยการสำรวจข้อมูลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงอยู่ และการใช้ประโยชน์ของกลไก และสถาบันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ พร้อมทั้งประเมินผลการทำงานของกลไกและสถาบันดังกล่าว และนอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลในอดีต เพื่อนำมาใช้ประกอบการประเมิน และสร้างแบบจำลองที่ใช้ศึกษาถึงผลกระทบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในช่วงก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจว่ามีผลอย่างไรต่อการเพิ่มขึ้นของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ โดยการสำรวจข้อมูลได้ดำเนินการใน 2 ภูมิภาคที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ภาคกลาง (พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ที่แห้งแล้งและประชาชนมีฐานะยากจน)

   

ภายหลังจากประเทศไทยได้ประกาศลดค่าเงินบาทในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 และประสบกับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในเวลาต่อมา ได้ทำให้ศาสตราจารย์ Robert Townsend เกิดความสนใจที่จะทำการเก็บข้อมูลดังกล่าวซ้ำอีกครั้ง เพื่อประเมินผลกระทบ และสำรวจภาวะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งการสำรวจดังกล่าวนั้นใช้ชื่อว่า “Annual Resurvey” โดยเป็นการสำรวจข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเดิม (Fixed Sample) ที่ทำการสำรวจไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาสร้างชุดข้อมูล Panel Data ของประเทศไทย

   

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากศาสตราจารย์ Robert M. Townsend มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่เมือง โดยใช้แบบสอบถามฉบับเดียวกับที่ใช้สำรวจในเขตพื้นที่ชนบท เพื่อที่จะนำเอาข้อมูลของทั้งสองพื้นที่มาใช้เปรียบเทียบกันว่ามีความเหมือน หรือมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งการสำรวจข้อมูลดังกล่าวนั้น ได้ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยโครงการวิจัยครอบครัวไทย ร่วมกับ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แต่อย่างไรก็ดี สำหรับรอบการสำรวจข้อมูลของปี พ.ศ. 2549 นั้น ทางสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไม่สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณได้ ทั้งนี้เนื่องจากมีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับงบประมาณ ประกอบกับศูนย์วิจัยฯ เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตผลงานวิจัยในอนาคต ดังนั้นศูนย์วิจัยฯ จึงได้ให้การสนับสนุนการสำรวจข้อมูล Townsend Annual Resurvey ในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และในปีนี้ ศูนย์วิจัยฯ ก็เห็นควรให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลรอบปี พ.ศ. 2555 ต่อเนื่องไป โดยในขั้นตอนการเก็บข้อมูลนั้น ศูนย์วิจัยฯ จะดำเนินการร่วมกับศูนย์วิจัยครอบครัวไทย

    Related Link