Thai Panel Data for Economic and Social Research

TOWNSEND THAI DATA

 

     Townsend Thai Data ประกอบไปด้วย ข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำรายปีในเขตชนบท (rural annual data) ข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำรายปีในเขตเมือง (urban annual data) และข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำรายเดือน (monthly micro data) ฐานข้อมูลชุดนี้ถือเป็นฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำที่ความสมบูรณ์ที่สุดแบบหนึ่งในโลก โดยเฉพาะในส่วนข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำรายเดือน ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ำความถี่สูง (high frequency panels) ที่มีการเก็บอย่างต่อเนื่องและยาวนานที่สุดในประเทศกำลังพัฒนา และครบรอบ 20 ปี ไปเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลชุดนี้ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทต่อการออกแบบนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก (Townsend, 2011) และที่สำคัญ ข้อมูลที่มีอยู่ยังสามารถนำมาศึกษาปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อีกเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น  การออกแบบระบบการเงิน (design of financial system) ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน การบริหารสินทรัพย์และความเสี่ยงของครัวเรือนในชนบท การติดตามปัญหาหนี้ครัวเรือนในชนบท (household indebtedness tracking) อุปสรรคและข้อจำกัดด้านการเงิน (financial constraints) ของครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก ปัญหาสังคมผู้สูงวัย (aging society) เป็นต้น
   
  ผู้สนับสนุนเงินทุนของ Townsend Thai Data
       ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา Townsend Thai Data ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากหลายสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักตั้งแต่เริ่มโครงการและต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)
       นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอื่นๆ ได้แก่ Andrew W. Mellon Foundation และ University of Chicago ซึ่งให้การสนับสนุนการเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Initial Environmental Data) Ford Foundation ให้การสนับสนุนทางการเงินในการสำรวจ Annual Resurvey ครั้งแรกในปี 2541 ส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ช่วยเหลือการดำเนินการของ Initial Survey ของครัวเรือนในภาคใต้ในปี 2546 ส่วนสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ให้การสนับสนุนการสำรวจครัวเรือนในพื้นที่เมืองครั้งแรกในปี 2548  แต่หน่วยงานดังกล่าวประสบปัญหาด้านงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนการสำรวจในปี 2549 ต่อได้ อย่างไรก็ตาม โครงการได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)  ในการสนับสนุน Annual Resurvey ในเขตพื้นที่เมืองตั้งแต่ปี 2549 มาจนถึงปัจจุบัน
       ผู้สนับสนุนโครงการยังรวมถึง National Science Foundation ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ และสนับสนุนการวิจัยจากข้อมูลของโครงการ National Opinion Research (NORC) และ University of Chicago ที่ได้สนับสนุนการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม John Templeton Foundation ที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านบทบาทของผู้ประกอบการและธุรกิจในการลดความยากจนของครัวเรือน Consortium on Financial Systems and Poverty (CFSP) โดยเงินสนับสนุนจาก Bill & Melinda Gates Foundation ที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบระบบการเงิน และผลกระทบต่อคนจน
       และในปัจจุบัน Townsend Thai Data ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)
   
  สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลตัวอย่างซ้ำของครัวเรือน (Micro Panel Data) เพื่อให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยในปัจจุบันเริ่มต้นจากข้อมูล Townsend Thai Data และจะมีข้อมูลมากขึ้นในอนาคต
   
  Townsend Thai Data 
 
Rural Annual Resurvey (1997-2017) Questionnaire Data Request
Urban Annual Resurvey (2005-2015) Questionnaire Data Request
Monthly Surveys (1997-2014) Questionnaire Data Request
Monthly Survey Household Financial Accounting (Month 0-172) Financial Account User's Manual Data Request
  List of Account Variables  
 
  รายละเอียดเพิ่มเติม Townsend Thai Data