Thai Panel Data for Economic and Social Research

EVENTS

       
   

8 – 9 มิถุนายน 2560

การจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “Finance and Development: Data, Research, and Policy Design” ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย

 อ่านต่อ >>

 
    3 พฤษภาคม 2560
การประชุมการนำเสนอความก้าวหน้าและข้อเสนอโครงการ
ภายใต้ชุดโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย”
ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
   

6 กุมภาพันธ์ 2560
การอบรมการใช้ Townsend Thai Micro Data ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Research Center) อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ >>

 

 
   

20 มกราคม 2560
การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัยชุดโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อ่านต่อ >>

 

 

 

 

19 พฤษภาคม 2559
การประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและข้อเสนอโครงการ
ภายใต้ชุดโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย”
ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ >>

 
   

22 มีนาคม 2559
การประชุมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า  โครงการ “ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์” จ.บุรีรัมย์
อ่านต่อ >>

 
   

 

15 ธันวาคม 2558
การประชุมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
ณ ห้องประชุม ตำหนักวังบางขุนพรหม ธนาคารแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ >>

 

 
   

 

14 ธันวาคม 2558
การสัมมนาวิชาการ
ณ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ >>