Thai Panel Data for Economic and Social Research

EVENTS

   

23 มกราคม 2562
การอบรมการใช้ Townsend Thai Micro Data ครั้งที่ 5 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      BS 02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ >>

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       
   

18 ตุลาคม 2561
การประชุมโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

อ่านต่อ >>

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
   
   

23 สิงหาคม 2561

การอบรมการใช้ Townsend Thai Micro Data ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านต่อ >>

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
   
   

16 สิงหาคม 2561
การอบรมการใช้ Townsend Thai Micro Data ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านต่อ >>

 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
  13.02.61  

13 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
อ่านต่อ >>

 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
   

30 มกราคม 2561
การอบรมการใช้ฐานข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ำจากข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร            ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Research Center)

อ่านต่อ >>

 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
   

26 ธันวาคม 2560
การอบรมการใช้ Townsend Thai Micro Data ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Research Center)

อ่านต่อ >>

 

 
   

8 – 9 มิถุนายน 2560

การจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “Finance and Development: Data, Research, and Policy Design” ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560                          ณ ห้องประชุมภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ >>

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
   

3 พฤษภาคม 2560
การประชุมการนำเสนอความก้าวหน้าและข้อเสนอโครงการภายใต้ชุดโครงการ
“พัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
   

6 กุมภาพันธ์ 2560
การอบรมการใช้ Townsend Thai Micro Data ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UC-UTCC Research Center) อาคาร 21 ชั้น 7                 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ >>

 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
   

20 มกราคม 2560
การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัยชุดโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 14            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อ่านต่อ >>

 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   

 

 

19 พฤษภาคม 2559
การประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและข้อเสนอโครงการ
ภายใต้ชุดโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย”
ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ >>

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
   

22 มีนาคม 2559
การประชุมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า  โครงการ “ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์” จ.บุรีรัมย์
อ่านต่อ >>

 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
   

 

15 ธันวาคม 2558
การประชุมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
ณ ห้องประชุม ตำหนักวังบางขุนพรหม ธนาคารแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ >>

 

 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
   

 

14 ธันวาคม 2558
การสัมมนาวิชาการ
ณ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ >>