Thai Panel Data for Economic and Social Research
  EVENTS
     

 

 

19 พฤษภาคม 2559
การประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและข้อเสนอโครงการ
ภายใต้ชุดโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
       1. รายงานความก้าวหน้าโครงการ “ฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐกิจ
 และสังคม”
  โดย ดร.นราพงศ์  ศรีวิศาล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. รายงานความก้าวหน้าโครงการ “การศึกษาการค้าระดับหมู่บ้านในไทยโดยใช้แบบจำลอง
การเลือกอาชีพที่มีความไม่สมบูรณ์ของตลาดการเงิน” โดย ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. ข้อเสนอโครงการ “การเปลี่ยนแปลงของความยากจน”
โดย ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ข้อเสนอโครงการ “การจัดทำฐานข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ำจากข้อมูลภาวะการณ์ทำงานของประชากร” โดย ดร.ภัทรพรรณ อดทน นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย