EVENTS  
       

 

 

13 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ครั้งที่ 1/2561

 
    ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14
       
    11       
   
 

กำหนดการอบรม

09.00 น.     เปิดการประชุม
   
09.30 – 09.40 น. สรุปสถานะโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
  โดย ผศ.ดร.วีระชาติ  กิเลนทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
09.40 – 09.50 น. ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ระยะที่ 2
  โดย ผศ.ดร.วีระชาติ  กิเลนทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
09.50 – 10.00 น. ข้อเสนอโครงการประสานงานชุดโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ระยะที่ 3
  โดย ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
10.00 – 10.15 น. ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “การเปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทไทย กรณีศึกษา Townsend Thai Data” 
  โดย อ.ดร.อนันต์  ภาวสุทธิไพศิฐ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
10.15 – 10.30 น. ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “การจัดทำฐานข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ำจากข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร”  
  โดย ดร.ภัทรพรรณ  อดทน สังกัด สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
10.30 – 11.45 น. รายงานความก้าวหน้าโครงการ “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรของครัวเรือนในชนบท: บทเรียนจากข้อมูล Townsend Thai Data”  
  โดย อ.ดร.เชาวนา  เพชรรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
10.45 – 11.00 น. รายงานความก้าวหน้าโครงการ “บทบาทของสภาพครัวเรือนต่อการพัฒนาคุณภาพกำลังแรงงานในอนาคต”
  โดย อ.ดร.เนื้อแพร  เล็กเฟื่องฟู คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
11.00 – 11.15 น. รายงานความก้าวหน้าโครงการ “ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม” ปี 2560
  โดย คุณสมบัติ ศกุนตะเสฐียร
   
11.15 – 11.30 น. ข้อเสนอโครงการ “ฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม” ระยะที่ 2    
  โดย  อ.ดร.นราพงศ์ ศรีวิศาล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
12.00 น.    ปิดการประชุม