Thai Panel Data for Economic and Social Research

INTRODUCTION

 

     ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนงานวิจัยเชิงลึกที่ประยุกต์ใช้ข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำ (household panel data) ในประเด็นต่างๆ อาทิ การออกแบบระบบการเงิน (design of financial system) ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน การบริหารสินทรัพย์และความเสี่ยงของครัวเรือนในชนบท การติดตามปัญหาหนี้ครัวเรือนในชนบท (household indebtedness tracking) อุปสรรคและข้อจำกัดด้านการเงิน (financial constraints) ของครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก และปัญหาสังคมผู้สูงวัย (aging society)  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
       จากปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในประเด็นดังกล่าว โดยชุดโครงการฯ ได้รับความร่วมมือด้านวิชาการจาก Professor Robert M. Townsend, Elizabeth & James Killian Professor of Economics ณ มหาวิทยาลัย MIT ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง และเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี มาเป็นเวลาทั้งสิ้น 20 ปี ทั้งนี้ Professor Robert M. Townsend และทีมงาน Thai Family Research Project (TFRP) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเก็บและบริหารจัดการข้อมูลชุดนี้มาอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาฐานข้อมูล Townsend Thai Data ขึ้นมาในปี 1997 และยังดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้กลายเป็นต้นแบบให้กับองค์กรในประเทศต่างๆ นำไปพัฒนาฐานข้อมูลในลักษณะเดียวกัน เช่น ธนาคารกลางของประเทศเม็กซิโก ธนาคารกลางของประเทศชิลี และธนาคารกลางของประเทศสเปน เป็นต้น
       นอกจากนี้ ชุดโครงการฯ ยังมีความมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล Townsend Thai Data ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายนักวิจัยในต่างประเทศที่นำข้อมูลชุดนี้ไปใช้อย่างแพร่หลายมาก่อนหน้านี้แล้ว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก ก) ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน/เรียนรู้ ระหว่างนักวิจัยทั้งสองกลุ่ม  อันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยที่มากขึ้น และท้ายที่สุดจะช่วยให้เราสามารถออกแบบนโยบายโดยอาศัยงานวิจัยเชิงลึกที่มีคุณภาพ จนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประเทศได้
      โดยหัวข้องานวิจัยในชุดโครงการนี้ต้องอาศัยข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล Townsend Thai Data ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำรายปีในเขตชนบท (Rural Annual Data) ข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำรายปีในเขตเมือง (Urban Annual Data) ข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำจากโครงการที่ปรึกษาทางการเงิน (Wealth Planner) และข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำรายเดือน (Monthly Micro Data) หรือข้อมูลอื่นๆ ต้นทุนตลอดระยะเวลาของข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี ทั้งหมดประมาณ 36 ล้านบาท ดังนั้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และธนาคารแห่งประเทศไทย  จึงเห็นควรที่จะช่วยให้การสนับสนุนการสำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำรายเดือน (Monthly Micro Data) เป็นจำนวนเงินประมาณ 11.5 ล้านบาทต่อปี โดย Professor Robert M. Townsend และทีมงานจะรับผิดชอบในส่วนที่เหลือ นอกจากนี้ ฐานข้อมูลที่ได้จากโครงการชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นอื่นๆ อีกมากในอนาคต