Thai Panel Data for Economic and Social Research
EVENTS  
       

 

 

18 ตุลาคม 2561

การประชุมโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ครั้งที่ 2/2561

 
    ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 15
   
 

กำหนดการอบรม

09.00 น.     เปิดการประชุม
   
09.20 – 09.30 น. สรุปสถานะโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
  โดย ผศ.ดร.วีระชาติ  กิเลนทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
09.30 – 09.45 น. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ “บทบาทของสภาพครัวเรือนต่อการพัฒนาคุณภาพกำลังแรงงานในอนาคต”
  โดย อ.ดร.เนื้อแพร  เล็กเฟื่องฟู คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
09.45 – 10.00 น. รายงานความก้าวหน้าโครงการประสานงานชุดโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ระยะที่ 3 (ในรอบ 6 เดือน)
  โดย ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
10.00 – 10.15 น. รายงานความก้าวหน้าโครงการ “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรของครัวเรือนในชนบท: บทเรียนจากข้อมูล Townsend Thai Data”
  โดย อ.ดร.เชาวนา  เพชรรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
10.00 – 10.15 น. รายงานความก้าวหน้าโครงการ “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรของครัวเรือนในชนบท: บทเรียนจากข้อมูล Townsend Thai Data” 
  โดย อ.ดร.เชาวนา  เพชรรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
10.15 – 10.30 น. รายงานความก้าวหน้าโครงการ “ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม” ปี 2560 (ในรอบ 12 เดือน)
  โดย คุณสมบัติ ศกุนตะเสฐียร
   
12.00 น.    ปิดการประชุม