Thai Panel Data for Economic and Social Research

PROJECT REVIEWERS

 

 

 

ดร.ปิติ ดิษยทัต         
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

   

 

ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์     
นักเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย

   

 

ดร.จารีย์ ปิ่นทอง        
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

   

 

ดร.ธันยพร จันทร์กระจ่าง     
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

 

ดร.ชญานี ชวะโนทย์
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

 

ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยด้านระบบการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

   

 

ดร.นฎา วะสี    
นักเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน