Thai Panel Data for Economic and Social Research

STEERING COMMITTEE

 

    คณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัย ชุดโครงการ   
“พัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย”
  ที่ปรึกษา    
       
   

 

Professor Dr. Robert Townsend

   

 

รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   

 

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ    
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

       
  ประธานกรรมการ    
       
   

 

ดร.อัจนา  ไวความดี    
อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

       
  คณะกรรมการ    
       
   

 

ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล    
รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

   

 

ดร.ปิติ  ดิษยทัต        
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

   

ดร.อิศรา  ศานติศาสน์    
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ                
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

   

 

ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร    
นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

   

 

คุณรัจนา  เนตรแสงทิพย์    
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

       
  กรรมการและเลขานุการ    
       
   

 

ดร.วีระชาติ  กิเลนทอง    
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและการออกแบบนโยบาย