Thai Panel Data for Economic and Social Research

CURRENT PROJECTS

 

  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.)
  ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
   
  1. โครงการ “การจัดทำฐานข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ำจากข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร” (Constructing A Panel Data from the Labor Force Survey of Thailand)
  โดย ดร.ภัทรพรรณ  อดทน   อ่านต่อ
 
  2. โครงการ “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรของครัวเรือนในชนบท: บทเรียนจากข้อมูล Townsend Thai Data”
  โดย ดร.เชาวนา เพชรรัตน์   อ่านต่อ
 
  3. โครงการ “บทบาทของสภาพครัวเรือนต่อการพัฒนาคุณภาพกำลังแรงงานในอนาคต”
  โดย ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู และ ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี   อ่านต่อ