Thai Panel Data for Economic and Social Research
    

 

โครงการ “การจัดทำฐานข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ำจากข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร” (Constructing A Panel Data from the Labor Force Survey of Thailand)

โดย ดร.ภัทรพรรณ  อดทน

   
 

โครงการวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อจัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลแบบตัวอย่างซ้ำ (panel data) จากข้อมูลส่วน Out Rotation Group (ORG) ในข้อมูลการสำรวจภาวะแรงงานของประชากร (Labor Force Survey: LFS) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น การย้ายของประชากรถิ่น การเปลี่ยนงานของแรงงาน พลวัตของการจ้างงาน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นต้น เหตุผลที่สำคัญที่ต้องจัดทำเป็นโครงการวิจัยในครั้งนี้ เพราะข้อมูลที่จัดทำขึ้นมีเพียงตัวบ่งชี้ระดับครัวเรือนเท่านั้นที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างรอบได้ แต่ตัวบ่งชี้ระดับรายบุคคลภายในครัวเรือนไม่สามารถใช้ได้ในทันที นักวิจัยจำเป็นต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากที่จะเชื่อมโยงบุคคลเดียวกันระหว่างรอบ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานหรือด้านที่เกี่ยวข้องที่ใช้ข้อมูลตัวอย่างซ้ำ (panel data) และลดต้นทุนในการสร้างข้อมูลให้กับนักวิจัย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างข้อมูลตัวอย่างซ้ำขึ้นและเผยแพร่โค้ดคำสั่งสำหรับการจัดการฐานข้อมูลให้กับนักวิจัยเพื่อนำไปใช้ได้อย่างสะดวกและทั่วถึง เช่นเดียวกับหน่วยงานที่ส่งเสริมการทำวิจัยในระดับนานาชาติ เช่น NBER (http://www.nber.org/data/morg.html) และ CEPR (http://ceprdata.org/cps-uniform-data-extracts/cps-outgoing-rotation-group/cps-org-programs/) ต่างก็ได้สร้างข้อมูลตัวอย่างซ้ำแบบนี้จากข้อมูล Current Population Survey: CPS ของประเทศสหรัฐอเมริกา