Thai Panel Data for Economic and Social Research
   
 

โครงการ “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรของครัวเรือนในชนบท: บทเรียนจากข้อมูล Townsend Thai Data"

โดย ดร.เชาวนา เพชรรัตน์

   
 

โครงการนี้ นักวิจัยจะใช้ข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำรายเดือน (monthly panel data) จาก Townsend Thai Data  เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ด้วยข้อมูลที่มีความต่อเนื่องยาวนานและมีความละเอียดสูง งานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและพลวัตของการตัดสินใจเลือกประเภทสินค้าเกษตรว่า เกือบ 20 ปีที่ผ่านมาครัวเรือนเกษตรไทยได้พยายามพัฒนาความชำนาญด้านการผลิตด้วยวิธีการเลือกผลิตสินค้าเกษตรแบบเฉพาะอย่าง (specialization) มากขึ้น หรือพยายามที่จะกระจายความเสี่ยงด้วยวิธีการผลิตสินค้าเกษตรแบบหลากหลาย (diversification) มากขึ้น นอกจากนี้ นักวิจัยยังจะศึกษาบทบาทในความแตกต่างของลักษณะครัวเรือน (household heterogeneity) และบทบาทของภาครัฐที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ผลการวิจัยในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถออกแบบนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของครัวเรือนเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต