Thai Panel Data for Economic and Social Research
   
 

โครงการ “บทบาทของสภาพครัวเรือนต่อการพัฒนาคุณภาพกำลังแรงงานในอนาคต"

โดย ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู และ ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี

   
 

โครงการนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบลักษณะของครัวเรือนกับการลงทุนของครัวเรือนในเด็กและผลลัพท์ระยะกลาง โดยที่การวิจัยนี้ยังมีความตั้งใจหาข้อเสนอแนะแก่นโยบายรัฐในการเตรียมความพร้อมเรื่องคุณภาพของกำลังแรงงาน โดยวิธีการศึกษาจะใช้วิธีทางเศรษฐมิติกับฐานข้อมูล Townsend Thai Data เป็นหลักและประกอบกับฐานข้อมูลประชากรจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นตัวอย่างข้อมูลจาก Townsend Thai Data ยังชี้ให้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเงินส่งกลับ (remittances) และลักษณะของครัวเรือนไว้ โดย อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ (2559) พบว่าครัวเรือนแบบแหว่งกลางโดยเฉลี่ยได้รับจำนวนเงินส่งกลับมากที่สุด ทำให้เห็นว่าครัวเรือนในตัวอย่างของประเทศไทยมีการ pool resource ในปริมาณหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นสื่อกลางของกลไกการจัดสรรทรัพยากรของครัวเรือนเพื่อใช้ในการลงทุนกับสมาชิกวัยเด็กของครอบครัว ดังนั้น โครงการนี้จะสร้างโมเดลเชิงเศรษฐศาสตร์ที่แสดงถึงการจัดสรรทรัพยากรภายในครัวเรือนในรูปแบบของ overlapping generation resource transfer เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโครงสร้างของครัวเรือนและการลงทุนเชิงทักษะในเด็ก อีกทั้ง จะสรุปข้อมูลสถิติเชิงตัดขวางและเชิงพลวัตรจากข้อมูลครัวเรือนที่ติดตาม เพื่อแสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโครงสร้างครัวเรือน การจัดสรรทรัพยากรในครัวเรือน และการลงทุนในเด็ก ซึ่งรวมถึงผลลัพท์ต่อพัฒนาการของเด็กและทักษะโดยรอบ เช่น ภาวะสุขภาพ การศึกษา เป็นต้น