1. บริจาคเงิน แบบระบุวัตถุประสงค์

 

2. บริจาคเงิน แบบไม่ระบุวัตถุประสงค์

  •  สำหรับผู้บริจาคไม่มีความประสงค์จะนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี คลิ๊กที่นี่
  •  สำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 3,000บาทขึ้นไป และมีความประสงค์จะนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี คลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

หมายเหตุ:  บริจาคเงินตั้งแต่ 3,000 บาทเป็นต้นไป (ทุกกรณี) สามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์สำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษา