โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

2.สำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป และมีความประสงค์จะนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี

 
   
  ชื่อ-นามสกุล *
  จำนวนเงินที่ต้องการบริจาค บาท*
  เบอร์โทรศัพท์ * E-mail *
  ออกใบเสร็จในนาม *
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (นิติบุคคล)*
  ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน*
   
     
  ต้องการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนส่วน
  บริหารโครงการฯ
  การพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอน
  ครูโครงการฯ/การสอน
  ฝึกอบรม/ตรวจเยี่ยม
  เก็บข้อมูล
  จัดซื้อไม้บล็อค และ LEGO
  ทั้งนี้ หากผู้บริจาคไม่ประสงค์จะระบุส่วนงานที่ต้องการบริจาค โครงการจะจัดสรรเงินบริจาคของท่านไปยังส่วนบริหารโครงการฯ โดยอัตโนมัติ
 ข้อความที่ต้องการให้ปรากฏบนเว็บไซต์โครงการฯ (www.riece.org)
 ท่านประสงค์ให้โครงการฯ ระบุชื่อ - สกุลของท่านเป็นผู้บริจาค
  ประสงค์
  ไม่ประสงค์
 ท่านประสงค์ให้โครงการฯ ระบุยอดเงินบริจาค
  ประสงค์
  ไม่ประสงค์
     

 

 


หมายเหตุ: บริจาคเงินตั้งแต่ 3,000 บาท เป็นต้นไป (ทุกกรณี) สามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์สำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษา