วีระชาติ กิเลนทอง

 

 

วีระชาติ กิเลนทอง


รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) และปริญญาโทสาขาฟิสิกส์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจนสำเร็จการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชิคาโก้ (University of Chicago) ประเทศสหรัฐอเมริกา งานวิจัยที่วีระชาติ กิเลนทอง  ให้ความสนใจ ได้แก่ ทฤษฎีสัญญา (Contract Theory) เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) เศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economics)  เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics) และเศรษฐศาสตร์แรงงานและการศึกษา (Labor and Education Economics) นอกจากนั้น ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยในฐานะนักวิจัย วีระชาติ กิเลนทอง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (RIECE Thailand) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสังคมที่มีความเสมอภาคในอนาคต (http://www.riece.org)

ประวัติส่วนตัว