WEERACHART T. KILENTHONG
     
        Projects    
     
 

Reducing Inequality through Early Childhood Education in Thailand: RIECE Thailand

โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (Reducing Inequality through Early Childhood Education: RIECE Thailand) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand) เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ James J. Heckman นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล โครงการฯ นำเอากระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรไฮสโคปมาพัฒนาและส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 40 แห่งนำไปใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อออกแบบนโยบายด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กและเยาวชนไทย จนสามารถสร้างสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ในอนาคต | Visit the website


 

ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย

สถานะชุดโครงการในปัจจุบัน
1. โครงการฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม
2. โครงการฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม
3. โครงการผลกระทบของปัจจัยประชากรต่อสถาบันครอบครัวและชุมชนในชนบท
4. โครงการการศึกษาการค้าระดับหมู่บ้านในไทยโดยใช้แบบจำลองการเลือกอาชีพที่มีความไม่สมบูรณ์ของตลาดการเงิน
| Visit the website

 
 
 

 

Commitment Microsavings Field Experiment

โครงการเงินออมเพื่อปรับปรุงบ้านและที่อยู่อาศัย โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักสองประการคือ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อการออม แรงจูงใจในการออม และรูปแบบการออมที่มีประสิทธิผล 2. เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงบ้านและที่อยู่อาศัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยการให้ความรู้และให้เงินสมทบแก่ผู้เข้าร่วม ตามเงื่อนไขของโครงการ

 
 

 

Thai Enterprise Panel Survey: TEPS

โครงการสำรวจข้อมูลธุรกิจครัวเรือน โครงการวิจัยนี้จัดทำโดย สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในแต่ละไตรมาส การรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้จะช่วยให้นักวิจัยสามารถเรียนรู้ปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของครัวเรือน โดยมุ่งเน้นการศึกษาเรื่องบทบาทฐานะทางการเงิน บทบาทของการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อของครัวเรือนเป็นสำคัญ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นอย่างยิ่ง โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ครัวเรือนเดิมๆติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งในพื้นที่ 6 จังหวัดประกอบไปด้วย ฉะเชิงเทรา ลพบุรี แพร่ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และสตูล