HOME

                                                                                                                                       
 
Reducing Inequality through Early Childhood Education in Thailand (RIECE Thailand)
   
  “จุดเริ่มต้นของการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และบทพิสูจน์ของความพยายามตลอดระยะเวลา 2 ปี นี่คือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้”  
   
  ABOUT RIECE
RESEARCH
GIFT TO RIECE
REQUEST INFO
 
                                                                                       
   
EVENTS
    “ขอเชิญอบรมการใช้ฐานข้อมูล RIPED Reading Group Other Activities
    Townsend Thai Data ในระดับภูมิภาค”    
    1. ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ Friday 30 March 2017, (12:00–1:30 pm.)
at UTCC, Building 21, RIPED Conference room
Title:
“Income Related Inequalities in Child Health: Evidence from Nepal”
Speaker:  Purna (UTCC)
ข้อเท็จจริงและมายาคติเกี่ยวกับการว่างงานและอัตราค่าจ้างของผู้จบปริญญาตรีและอาชีวศึกษาในประเทศไทย
ประเทศไทยมีผู้จบปริญญาตรีล้นตลาดและเงินเดือนต่ำกว่าผู้จบสายอาชีพจริงหรือ?อ่านต่อ>>
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 สิงหาคม 2561
    เวลา 13.00 – 16.00 น.
     2. ภาคใต้  ณ ห้องประชุมเศรษฐศาสตร์
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 23 สิงหาคม 2561 
    เวลา 13.00 – 16.00 น.
    3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยังไม่มีกำหนดการ
  thai-news_featured
                                         [see more…]                                                     [see more…]                                         [see more…]
 
NEWS  
   
 
    [see more…]